Đăng ký thành đối tác cung cấp dịch vụ

Điền vào biểu mẫu bên dưới để đăng ký làm đối tác kênh Vinchin mới.

Đơn đăng ký của bạn sẽ được xem xét và phê duyệt thủ công.

Thông tin liên hệ

Thông tin về công ty

Hợp đồng Đối tác

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI KHÔNG ĐỘC QUYỀN VINCHIN

 

Bản Thỏa Thuận Đối Tác Phân Phối (sau đây gọi là "THỎA THUẬN") được ký kết giữa Công Ty Công Nghệ VINCHIN CHENGDU, một công ty hợp danh hữu hạn Trung Quốc có văn phòng tại Lầu 4, Khối 8, Công Viên Công Nghiệp An Ninh Thông Tin Quốc Gia, Số 333 Đường YunHua, Khu Công Nghệ Cao, Thành phố Thành Đô, Trung Quốc (sau đây gọi là "Bên A") và tên công ty được nhập vào ứng dụng trực tuyến (sau đây gọi là "Bên B") có địa điểm kinh doanh chính tại địa chỉ công ty được nhập vào ứng dụng trực tuyến ("Lãnh Thổ").

Thỏa thuận này được tiến hành giữa hai bên liên quan dựa trên cơ sở bình đẳng và lợi ích chung để phát triển kinh doanh theo các điều kiện đã thỏa thuận song phương như sau:

 

1. ĐỊNH NGHĨA

1.1. Sản phẩm: có nghĩa là các sản phẩm do Bên A phát triển dưới thương hiệu của mình, được Bên B bán ra tại Lãnh thổ.

1.2. Lãnh thổ: có nghĩa là khu vực mà Bên B có thể tiếp thị, quảng bá và bán lại Sản phẩm.

 

2. LÃNH THỔ

Dựa trên các điều khoản và điều kiện được quy định ở đây, Bên A bằng cách này ủy quyền Bên B bán lại các sản phẩm của mình được quy định ở Mục 3 ("SẢN PHẨM") trong Lãnh thổ dưới dạng Nhà phân phối KHÔNG ĐỘC QUYỀN của Bên A. Bên B không được quảng cáo, bán hoặc vận chuyển Sản phẩm ra khỏi Lãnh thổ mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của Bên A. Lãnh thổ sẽ không được sửa đổi sau khi Hợp đồng được ký kết, Hợp đồng phải được ký lại trong trường hợp có sự thay đổi.

 

3. SẢN PHẨM

Các Sản phẩm được đề cập trong thỏa thuận này là các sản phẩm sau đây nếu không có giải thích cụ thể:

Tên sản phẩm

Mô tả Phiên bản

Vinchin Backup & Recovery

Tiêu chuẩn

Vinchin Backup & Recovery

Doanh nghiệp

Lưu ý: Thỏa thuận này không bị giới hạn bởi bất kỳ phiên bản phần mềm cụ thể nào của Vinchin Backup & Recovery, phiên bản phát hành hiện tại sẽ có hiệu lực

 

4. TRÁCH NHIỆM VÀ NHIỆM VỤ

Bên B sẽ nỗ lực tốt nhất của mình, tại chi phí riêng, để bán, xúc tiến và tăng doanh số bán hàng của Sản phẩm trong Lãnh thổ. Bên B sẽ tuân thủ tất cả các yêu cầu được nêu trong bất kỳ danh sách giá hoặc tài liệu khác nào được phát hành bởi Bên A. Tất cả các điều khoản thương mại của đơn hàng được ký bởi Bên B phải tuân thủ các yêu cầu được nêu bởi Bên A. Nếu không đạt được thỏa thuận, Bên A sẽ có quyền duy nhất và tùy ý chỉnh sửa, từ chối và hủy đơn hàng.

4.1. Hỗ trợ và Dịch vụ

Bên B sẽ chịu trách nhiệm trả lời các yêu cầu dịch vụ từ khách hàng trong vòng tối đa hai mươi tư (24) giờ.

Bên A sẽ thực hiện cài đặt và hỗ trợ sau cài đặt cũng như các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn trong việc hỗ trợ kỹ thuật từ xa về cập nhật phần mềm và gỡ lỗi, đưa ra gợi ý về thiết kế giải pháp sao lưu, hướng dẫn triển khai và cài đặt trực tuyến để giúp Bên B phục vụ khách hàng tốt hơn và mở rộng kinh doanh của mình.

4.2. Đào tạo

Bên B sẽ cung cấp nhân viên dịch vụ đủ và được đào tạo để phục vụ Sản phẩm tại Lãnh thổ và sẽ đáp ứng yêu cầu hợp lý của Bên A liên quan đến đào tạo, bao gồm nhưng không giới hạn việc nhân viên dịch vụ của Bên B phải có kiến thức kỹ thuật chung và đặc biệt cần thiết để bán và phục vụ Sản phẩm. Bên A sẽ cung cấp đào tạo trực tuyến cho nhân viên bán hàng và dịch vụ của Bên B. Nếu đào tạo tại chỗ cần thiết, Bên A sẽ sắp xếp các khóa đào tạo tại nơi của Bên A với chi phí lưu trú và ăn uống do Bên A chịu trách nhiệm.

4.3. Khuyến mãi

Bên B sẽ nỗ lực tối đa để tiếp thị và quảng bá Sản phẩm trong Lãnh thổ của mình, bao gồm việc: (a) tham dự các triển lãm thương mại mà Bên B quảng bá Sản phẩm, (b) liệt kê Sản phẩm trong danh sách sản phẩm của Bên B và trong các tài liệu tiếp thị khác của Bên B, (c) quảng cáo Sản phẩm trên các tạp chí thương mại, tạp chí và các xuất bản phẩm thích hợp khác, và (d) theo yêu cầu của Bên A, dịch và phân phát các thông cáo báo chí và tài liệu quảng cáo và bán hàng khác của Bên A trên Thị trường.

4.4. Thực hành Tiếp thị

Bên B sẽ luôn thực hiện theo cách chuyên nghiệp và theo đúng Thỏa thuận này và bất kỳ hướng dẫn nào được ban hành bởi Bên A. Bên B sẽ: (a) tiến hành kinh doanh một cách phản ánh tích cực vào mọi thời điểm với Sản phẩm và danh tiếng tốt của Bên A; (b) tránh các hành vi gian lận, đánh lừa hoặc không đạo đức có thể gây thiệt hại cho Bên A, Sản phẩm hoặc công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn vào sự phỉ báng Bên A hoặc Sản phẩm; và (c) không tạo ra bất kỳ sự thể hiện sai lệch hay đánh lừa nào đối với Bên A hoặc Sản phẩm.

4.5. Tài liệu quảng cáo

Bên B đồng ý cho việc liệt kê tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ trang web của mình trong các tài liệu quảng cáo và khuyến mãi của Bên A theo quyết định một mực quyền hạn duy nhất của Bên A, bao gồm tài liệu sản phẩm và trang web của Bên A. Trong thời gian hiệu lực của Thỏa thuận này, Bên A sẽ cung cấp cho Bên B thông tin về tiếp thị và kỹ thuật liên quan đến Sản phẩm, tờ rơi, tài liệu hướng dẫn, tài liệu quảng cáo và dữ liệu Sản phẩm khác, với tất cả các tài liệu đều được viết bằng tiếng Anh. Bên B không được sử dụng tài liệu quảng cáo cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc quảng cáo và tăng cường Sản phẩm trên thị trường trong lãnh thổ của mình. Bất chấp bất kỳ điều gì khác trong Thỏa thuận này, Bên B không thể phân phối bất kỳ tài liệu quảng cáo nào do chính mình tạo ra liên quan đến Bên A hoặc Sản phẩm mà không có sự chấp thuận bằng văn bản trước đó của Bên A về các tài liệu đó.

 

5. XEM XÉT, ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG

Giá ban đầu của bên B ("Giá") cho Sản phẩm sẽ được quy định trong một thỏa thuận về sản phẩm và giá cả sau khi nhận đơn của bên B. Bên B thừa nhận rằng bên A có quyền, vào bất kỳ thời điểm nào và từ thời điểm này sang thời điểm khác, thay đổi bất kỳ hoặc tất cả giá cả sản phẩm. Bên A sẽ thông báo bằng văn bản cho bên B về bất kỳ thay đổi giá nào trước THIRTY (30) ngày kể từ ngày có hiệu lực. Giá áp dụng vào ngày bên B nhận thông báo về sự thay đổi giá sẽ áp dụng cho tất cả đơn đặt hàng và giao dịch đã đăng ký nhận từ bên A trước ngày có hiệu lực đó.

Đối tác A sẽ vận chuyển Sản phẩm khi chấp nhận đơn đặt hàng bằng văn bản từ đối tác B và việc thanh toán đầy đủ từ đối tác B, trừ khi có sự đồng ý khác bằng văn bản giữa hai bên về Sản phẩm. Đối tác B sẽ thanh toán cho Sản phẩm bằng đô la Mỹ bằng hình thức chuyển khoản ngay có thể, hoặc bằng các hình thức khác mà đối tác A có thể chấp thuận.

Các đơn hàng sẽ được Party A vận chuyển qua internet. Trừ khi có thỏa thuận bằng văn bản khác, Party B sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận này. Tất cả cước phí vận chuyển, bảo hiểm, thuế và lệ phí áp dụng đối với việc mua bán Sản phẩm của Party B sẽ được Party B thanh toán. Party B sẽ bồi thường và miễn Party A khỏi bất kỳ trách nhiệm nào để thanh toán bất kỳ cơ quan chính phủ nào các loại thuế bảo hiểm xã hội, thuế khấu trừ, thuế an sinh xã hội hoặc các loại thuế, lệ phí hoặc lệnh thuế khác liên quan đến việc thực hiện của Party B theo Thỏa thuận này, và bất kỳ thiệt hại, mất mát, trách nhiệm và chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý và chi phí tranh tụng) phát sinh từ đó.

 

6. QUYỀN SỞ HỮU

Giữa Bên A và Bên B, tất cả quyền lợi, tên và lợi ích đối với Sản phẩm và tài liệu quảng cáo và tài liệu hướng dẫn của Bên A, bao gồm nhưng không giới hạn quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền nhãn hiệu và dịch vụ, quyền bí mật thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc sở hữu của Bên A, và chỉ có thể được sử dụng bởi Bên B như được phép rõ ràng trong đây. Bên B không được gỡ bỏ, thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông tin sở hữu độc quyền nào được chứa trong Sản phẩm, tài liệu quảng cáo và/hoặc tài liệu hướng dẫn của Bên A.

 

7. THÔNG TIN MẬT

7.1. "Thông tin bảo mật" Được Xác Định

“Thông tin mật” bao gồm: (a) các Sản phẩm; (b) bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin xác định cá nhân nào về bất kỳ khách hàng nào; (c) bất kỳ thông tin nào được Bên A tiết lộ cho Bên B, ở bất kỳ định dạng nào, được xác định là hoặc mà có thể được hiểu là thông tin mật và/hoặc thông tin sở hữu; (d) bất kỳ ghi chú, trích dẫn, phân tích hoặc tài liệu nào được Bên B chuẩn bị mà là bản sao hoặc công trình phái sinh từ Thông tin mật hoặc từ đó Thông tin mật có thể được suy luận hoặc hiểu theo cách khác; và (e) các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. "Thông tin mật" không bao gồm thông tin mà Bên B nhận được từ Bên A mà Bên B có thể rõ ràng xác định bằng chứng bằng văn bản: (x) đã hoặc trở thành biết đến với Bên B từ một bên thứ ba mà không có nghĩa vụ bảo mật; (y) đã hoặc trở thành biết đến một cách chung chung đối với công chúng mà không có hành động hoặc sự thiếu sót của Bên B; hoặc (z) được Bên B độc lập phát triển mà không sử dụng Thông tin mật.

7.2. Nghĩa vụ của Bên B

Bên B sẽ không sử dụng Thông tin Tuyệt mật cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc được ủy quyền rõ ràng theo thỏa thuận này. Trừ khi được quy định rõ ràng trong thỏa thuận này, Bên B sẽ không tiết lộ Thông tin Tuyệt mật cho bất kỳ bên thứ ba nào và sẽ bảo vệ và xử lý tất cả Thông tin Tuyệt mật với mức độ chăm sóc tương tự như việc bảo vệ thông tin bí mật của riêng mình cùng mức độ quan trọng, nhưng không ít hơn là mức độ chăm sóc hợp lý. Trừ khi được quy định rõ ràng trong thỏa thuận này, Bên B sẽ không sử dụng, tạo hoặc làm sao chép bất kỳ bản sao nào của Thông tin Tuyệt mật, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự ủy quyền trước bằng văn bản từ Bên A. Trong trường hợp Bên B bắt buộc phải tiết lộ Thông tin Tuyệt mật theo luật pháp, Bên B sẽ thông báo cho Bên A về việc tiết lộ yêu cầu đó trong thời gian đủ để Bên A tìm cách xin trợ giúp, sẽ hợp tác với Bên A trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ phù hợp và sẽ tiết lộ Thông tin theo cách tối đa hóa sự bảo vệ của Thông tin Tuyệt mật khỏi việc tiết lộ tiếp theo.

 

8. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

TRỪ KHI CÓ CÁC BẢO ĐẢM RÕ RÀNG (NẾU CÓ) ĐƯỢC CUNG CẤP CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI TRONG THOẠ THUẬN CẤP PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI TƯƠNG ỨNG CỦA BÊN A, BÊN A KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM, CÓ THỂ THỔ HIỆN HOẶC NGỤ Ý. BÊN A TỪ CHỐI VÀ LOẠI TRỪ BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA, THÍCH HỢP CHO MỤC ĐÍCH HOẶC SỬ DỤNG CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU. KHÔNG CÓ NGƯỜI NÀO ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐỂ CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM HOẶC PHƯƠNG TIỆN MÀ SẢN PHẨM ĐƯỢC CUNG CẤP. BÊN B SẼ KHÔNG ĐẢM BẢO, DÙNG CỤ THỂ HOẶC NGỤ Ý, THAY MẶT BÊN A.

 

9. HẠN CHẾ TRÁCH NHIỆM

Vinchin Backup & Recovery、CBT、SpeedKit、VM

 

10. Đền bù bởi bên thứ ba

Bên B sẽ bồi thường, bảo vệ và không gây thiệt hại cho Bên A đối với bất kỳ khiếu nại, thiệt hại và chi phí nào (bao gồm phí luật sư hợp lý và chi phí tranh tụng) từ bên thứ ba phát sinh từ bất kỳ hành vi hoặc sự thiếu sót nào của Bên B liên quan đến hoạt động của mình liên quan đến Thỏa thuận này, vi phạm Thỏa thuận này của Bên B, hoặc sự biểu đạt sai lệch của Bên B về Bên A, Sản phẩm hoặc Thỏa thuận này, bất kể hình thức hành động. Bên B sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại, bảo đảm hoặc tuyên bố nào mà Bên B hoặc đại diện hoặc đại lý của Bên B đưa ra khác với các bảo đảm được cung cấp bởi Bên A trong thỏa thuận được áp dụng với người dùng cuối.

 

11. VI PHẠM

Bên A đồng ý bảo vệ hoặc, theo lựa chọn của mình, giải quyết bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào đối với Bên B đến mức nêu ra từ khiếu nại của một bên thứ ba cho rằng việc sử dụng hợp lệ của một Sản phẩm bởi Người dùng cuối vi phạm bất kỳ bằng sáng chế hoặc bản quyền nào dưới luật pháp của Lãnh thổ, nhưng nếu Bên A kiểm soát quá trình bảo vệ hoặc đàm phán giải quyết và Bên B thông báo cho Bên A ngay lập tức về bất kỳ khiếu nại nào đó và cung cấp hỗ trợ hợp lý trong quá trình bảo vệ. Trong trường hợp có khiếu nại vi phạm như vậy, Bên A có thể, theo lựa chọn của mình, cung cấp cho Bên B các Sản phẩm thay thế một cách hợp lý đáng đối với Bên B để thay thế các Sản phẩm bị ảnh hưởng đang có trong kho hàng của Bên B. Bên A sẽ không chịu trách nhiệm theo phần này nếu vi phạm phát sinh từ hoạt động của Bên B sau khi Bên A đã thông báo cho Bên B rằng Bên A tin tưởng tốt của Bên A rằng hoạt động của Bên B sẽ dẫn đến vi phạm như vậy.

Phía A không chịu trách nhiệm nào khác về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong trường hợp Bên B phát hiện bất kỳ hoạt động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Bên A, Bên B sẽ thông báo ngay cho Bên A. Và Bên B sẽ nỗ lực hết sức để tránh sự tổn hại gây ra cho Bên A bởi những hoạt động đó.

 

12. THƯƠNG HIỆU

"Trademarks" có nghĩa là tất cả các tên, nhãn hiệu, biểu trưng, logo, thiết kế, bộ trang phục và các chỉ định thương hiệu khác được Party A sử dụng liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của mình.

12.1. Sử dụng

Trong thời hạn của Hiệp định này, Bên B có thể sử dụng nhãn hiệu thuộc sở hữu của Bên A liên quan đến Sản phẩm trong việc quảng bá Sản phẩm, tuân theo các điều kiện sau đây. Bên B đồng ý sử dụng biểu tượng nhãn hiệu phù hợp (hoặc .< hoặc .< ở dạng kiểu trên sau tên Sản phẩm) và rõ ràng cho biết Bên A sở hữu nhãn hiệu khi bất kỳ tên Sản phẩm nào được đề cập trong bất kỳ quảng cáo, tờ rơi hoặc bất kỳ hình thức nào khác liên quan đến Sản phẩm. Trường hợp Bên A thông báo cho Bên B rằng việc sử dụng nhãn hiệu của Bên A không tuân thủ các tiêu chuẩn được đặt ra bởi Bên A, Bên B sẽ ngay lập tức điều chỉnh việc sử dụng đó và cung cấp cho Bên A các mẫu sử dụng tuân thủ như vậy. Mọi việc sử dụng nhãn hiệu của Bên A sẽ tuân thủ theo hướng dẫn về nhãn hiệu của Bên A được Bên A phát hành từ thời gian này đến thời gian khác và sẽ được chịu sự chấp thuận bằng văn bản trước đó của Bên A. Bên B sẽ không kết hợp các nhãn hiệu của Bên A và các nhãn hiệu khác thành một biểu tượng hợp thành được. Bên B sẽ không làm hoặc gây ra bất kỳ hành vi nào đối địch, gây hủy hoại hoặc giảm quyền, tên, và quyền sở hữu của Bên A đối với bất kỳ nhãn hiệu hoặc bất kỳ tài sản trí tuệ khác nào. Bên B công nhận sở hữu nhãn hiệu của Bên A và đồng ý không đăng ký nhãn hiệu của Bên A hoặc bất kỳ nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn nào tại bất kỳ lãnh thổ nào và không thực hiện bất kỳ hành vi nào không phù hợp với việc sở hữu nhãn hiệu của Bên A.

12.2. Quyền kiện vi phạm

Bên B đồng ý ngay lập tức thông báo cho Bên A về bất kỳ việc sử dụng trái phép của các nhãn hiệu của Bên A bởi người khác mà Bên B được biết. Bên A có quyền duy nhất và quyền tự quyết định tiến hành các vụ kiện pháp lý hoặc hành chính để bảo vệ quyền sở hữu nhãn hiệu của Bên A, bao gồm các hành động về vi phạm nhãn hiệu hoặc các vụ kiện không công bằng liên quan đến các nhãn hiệu của Bên A.

12.3. Đăng ký nhãn hiệu

Bên B, theo yêu cầu và chi phí của Bên A, sẽ cung cấp cho Bên A bất kỳ mẫu nào, thực hiện tất cả các đơn đăng ký chuyển quyền thương hiệu hoặc tài liệu tương tự, và thực hiện bất kỳ hành động tương tự nào cần thiết (1) để chịu trách nhiệm đầy đủ về chi phí đăng ký liên quan (2) để thực hiện quyền hợp pháp sử dụng tên sản phẩm, danh hiệu hoặc nhãn hiệu theo yêu cầu hợp lý của Bên A.

 

13. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BÊN

Thỏa thuận này không khẳng định bất kỳ bên nào là đại lý của bên kia, hoặc tạo ra mối quan hệ đối tác, liên doanh hoặc mối quan hệ tương tự giữa các bên, và không bên nào có quyền áp đặt cam kết đối với bên kia theo bất kỳ cách nào. Bên B thừa nhận và đồng ý rằng mối quan hệ giữa bên B và bên A là một người thầu độc lập, và bên B sẽ không hành động theo một cách bày tỏ hoặc ngụ ý mối quan hệ khác ngoài mối quan hệ của một người thầu độc lập. Bên A và bên B thừa nhận và đồng ý rằng: (a) Bên B được phép quảng cáo và bán sản phẩm và dịch vụ của các công ty khác ngoài bên A; (b) Bên B không bắt buộc phải quảng cáo độc quyền sản phẩm hoặc dịch vụ của bên A; và (c) Quyết định của Bên B để dành toàn bộ hoặc một phần nỗ lực kinh doanh của mình cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ công ty cụ thể nào hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Bên B.

 

14. THỜI HẠN HIỆU LỰC

Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực trong một năm kể từ Ngày Có Hiệu Lực. Nó sẽ được gia hạn tự động thêm một năm nữa trừ khi bất kỳ bên nào thông báo bằng văn bản cho bên kia ít nhất 60 ngày trước khi thời hạn hết hạn, dựa trên quyền chấm dứt được nêu trong Phần 15.

 

15. KẾT THÚC

15.1. Bên A có thể chấm dứt Hợp đồng này ngay lập tức nếu:

Có sự thay đổi về sở hữu hoặc quyền điều khiển của Bên B;

b. Bên A ngừng sản xuất Sản phẩm hoặc vì bất kỳ lý do nào muốn ngừng bán hàng trong Lãnh thổ.

c. Đảng B không đạt được bất kỳ nhiệm vụ bán hàng nào của mình;

d. Bên B trở thành đối tượng của các thủ tục liên quan đến phá sản hoặc vỡ nợ, hoặc trở nên không thể thanh toán được, hoặc thực hiện việc chuyển nhượng cho lợi ích của chủ nợ, hoặc trở nên không ổn định về mặt tài chính theo quan điểm đúng đắn của Bên A.

e. Bên B cố gắng chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng trái phép toàn bộ hoặc một phần quyền của Bên B dưới đây cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản rõ ràng trước đó từ Bên A.

f. Bên B tham gia vào hành vi cẩu thả hoặc vi phạm pháp luật hoặc gửi thông tin sai lệch hoặc không đúng sự thật cho Bên A;

15.2. Bất kỳ bên nào cũng có thể chấm dứt Thỏa thuận này nếu:

Bên kia vi phạm cách nhiệm của Thỏa thuận này một cách đáng kể vì lý do khác hoàn toàn so với quy định tại Điều khoản 15.1 trên đây, và vi phạm không được khắc phục trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi bên không vi phạm gửi thông báo vi phạm cho bên vi phạm.

15.3. Sau khi chấm dứt Hợp đồng này vì bất kỳ lý do nào, Bên B sẽ:

Trả ngay cho Bên A tất cả các đăng ký Sản phẩm và các đăng ký khác được Bên B nhận và/hoặc giữ;

b. Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi chấm dứt Thỏa thuận này, trả lại tất cả thông tin mật của Bên A và bất kỳ tài liệu liên quan nào của Bên A. Bên B không được tạo hoặc giữ bất kỳ bản sao nào của bất kỳ Mục mật hay thông tin nào đã được giao cho nó.

c. Điều khoản bổ nhiệm của Bên B là đối tác phân phối được ủy quyền của Sản phẩm của Bên A sẽ ngay lập tức chấm dứt, Bên B sẽ ngay lập tức ngừng sử dụng nhãn hiệu và ngừng tất cả việc miêu tả Bên B là đối tác phân phối được ủy quyền của Bên A.

 

16. May lũy sức mạnh

Không có bên nào chịu trách nhiệm dưới đây do bất kỳ sự cố hoặc trì hoãn nào trong việc thực hiện các nghĩa vụ dưới đây (ngoại trừ việc thanh toán tiền) do nhưng không giới hạn đến điều kiện dưới đây: đình công, thiếu hụt, bạo động, nổi dậy, cháy, lũ, bão, nổ, hành động của Đấng tạo hóa, chiến tranh, hành động của chính phủ, điều kiện lao động, động đất, thiếu hụt vật liệu hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác vượt quá khả năng kiểm soát hợp lý của bên tương ứng.

 

17. Trọng tài

$Ngoại trừ trong trường hợp một bên yêu cầu trát tự tránh hậu quả không thể khắc phục khác hoặc bất cứ hoàn cảnh công bằng khác, bất kỳ tranh chấp, tranh luận hoặc yêu cầu phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc vi phạm, chấm dứt, hoặc vô hiệu hóa Thỏa thuận này sẽ được giải quyết cuối cùng theo Nội quy Hội đồng Trọng tài Trung Quốc hiện có do một hoặc nhiều trọng tài được bổ nhiệm tuân theo Nội quy đó. Địa điểm trọng tài sẽ là thành phố Sichuan, Trung Quốc. Luật áp dụng cho thủ tục trọng tài sẽ được xác định bằng cách tham chiếu đến pháp luật của Trung Quốc. Ngôn ngữ tiếng Anh sẽ được sử dụng trong suốt quá trình trọng tài.

 

18. LINH TIN TÙY CHỌN

Các tài liệu bằng văn bản được ký bởi cả hai bên dựa trên Hiệp định này sẽ được coi là một phần của Hiệp định này. Nếu không có quy định cho các mục cụ thể trong các tài liệu bằng văn bản, các điều khoản liên quan trong Hiệp định này sẽ được áp dụng. Hiệp định này chứa đựng toàn bộ sự hiểu biết của các bên, và không có cam kết, thỏa thuận hoặc hiểu biết nào khác giữa các bên ngoài những điều quy định rõ ràng ở đây. Hiệp định này sẽ không được thay đổi, từ bỏ, sửa đổi hoặc điều chỉnh trừ khi được viết bằng văn bản, được ký bởi các bên tham gia và công chứng. Hiệp định này được chuẩn bị bằng tiếng Anh, và có bốn bản sao, mỗi bên tham gia giữ hai bản chính nguyên bản bằng tiếng Anh.

 

Hợp đồng này chỉ có hiệu lực sau khi được Bên B thực thi và được Bên A nhận và chấp nhận qua một bức thư xác nhận thông qua phê duyệt điện tử.

 

THEO NHƯ ĐÃ Nói Rõ, bằng cách nhấp vào ô đồng ý trong đơn đăng ký trực tuyến đối tác, các bên đã ký kết Hiệp Định này kể từ Ngày Có Hiệu Lực sau khi được Phương Án A xác nhận.

Chương Trình Đối Tác

Trước khi đăng ký, hãy xem xét chi tiết về Chương trình Đối tác của Vinchin!